Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 juni 2009 - Albert-Bousquet e.a. en Johansson e.a. / Commissie

(Gevoegde zaken F-14/05 en F-20/05)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de gevoegde zaken gelast.

____________

1 - PB C 132 van 28.5.2005, blz. 31, en C 171 van 9.7.2005, blz. 27.