Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. - Albert-Bousquet i in. i Johansson i in. przeciwko Komisji

(Sprawy połączone F-14/05 i F-20/05)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie spraw połączonych.

____________

1 - Dz.U. C 132 z 28.5.2005, s. 31 i C 171 z 9.7.2005, s. 27.