Language of document :

19. novembril 2008 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-94/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada teatis, milles komisjon andis teada oma kavatsusest nõuda tagasi kohtukulude jaoks antud krediit, pidades selle kinni hagejale makstavast invaliidsuspensionist, ning selle aktiga põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada 28. märtsi 2008. aasta teatis ja vaidlusalune otsus;

tühistada vajalikus ulatuses 19. aprilli 2008. aasta otsus, millega jäeti kaebus rahuldamata;

tühistada vajalikus ulatuses 11. augusti 2008. aasta teatis;

mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks välja nende aktidega põhjustatud mittevaraline kahju, mille tühistamist hageja käesolevas hagis nõuab, summas 10 000 eurot või suuremas või väiksemas summas, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________