Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2008 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności pisma w drodze którego Komisja przedstawia swój zamiar pokrycia należności odpowiadających kosztom postępowania poprzez odjęcie tej kwoty od kwoty renty inwalidzkiej wypłacanej skarżącemu a także wniosek o przyznanie odszkodowania za poniesioną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 28 marca 2008 r. oraz zaskarżonej decyzji;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej zażalenie z dnia 19 kwietnia 2008 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 11 sierpnia 2008 r.;

zasądzenie od Komisji Europejskiej odszkodowania w wysokości 10000 EUR bądź kwoty wyższej albo niższej jeśli Sąd uzna to za słuszne odpowiadającego krzywdzie odniesionej przez skarżącego w związku z aktami o których stwierdzenie nieważności on wnosi;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________