Language of document :

Žaloba podaná 19. novembra 2008 - Marcuccio/Komisia

(vec F-94/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie oznámenia, ktorým Komisia oznámila svoj úmysel vymáhať sumu týkajúcu sa trov konania prostredníctvom zrážok z invalidného dôchodku zaplateného žalobcovi, a žaloba o náhradu nemajetkovej a existenčnej ujmy spôsobenej takýmto aktom

Návrhy žalobcu

zrušiť oznámenie z 28. marca 2008, ako aj sporné rozhodnutie,

zrušiť v nevyhnutnom rozsahu rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 19. apríla 2008,

zrušiť v nevyhnutnom rozsahu oznámenie z 11. augusta 2008,

uložiť Komisii Európskych spoločenstiev povinnosť nahradiť žalobcovi nemajetkovú a existenčnú ujmu spôsobenú aktmi, ktorých zrušenia sa žalobca domáha touto žalobou, v sume 10 000 eur alebo v sume vyššej alebo nižšej, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za primeranú a spravodlivú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________