Language of document :

Talan väckt den 19 november 2008 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-94/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av ett meddelande vari kommissionen kungör sin avsikt att kräva ersättning för rättegångskostnader medelst avdrag på den invaliditetspension som utbetalas till sökanden samt yrkande om ersättning för den ideella skada som förevarande rättsakt orsakat

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara meddelandet av den 28 mars 2008 samt det omtvistade beslutet,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål av den 19 april 2008,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara meddelande av den 11 augusti 2008,

förplikta kommissionen att utge ersättning med 10 000 euro till sökanden för den ideella skada som orsakats av de rättsakter som talan om ogiltigförklaring riktas mot, eller med ett högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________