Language of document :

Kanne 6.11.2008 - Pleijtev. komissio

(Asia F-91/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: avocat P. Nelissen Grade)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoaminen, jolla se jätti kantajan nimen merkitsemättä vuoden 2007 sertifiointikaudelta ennalta valittuja virkamiehiä koskevaan väliaikaiseen luetteloon ja jolla se sertifiointimenettelyä toimittaessaan päätti kantajan virka-ikää laskettaessa vähentää huomioon otetun 10 vuoden ajasta henkilökohtaisista syistä pidetyn virkavapaan keston.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 7.8.2008 tekemä päätös, jolla kantajan valitus hylättiin, on kumottava

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla se jätti kantajan nimen merkitsemättä vuoden 2007 sertifiointikaudelta ennalta valittuja virkamiehiä koskevaan väliaikaiseen luetteloon, on kumottava

Kantajan nimi on lisättävä ennalta valittuja virkamiehiä koskevaan luetteloon hyvissä ajoin, jotta hän voi osallistua DGE:n 6 artiklassa säädettyyn koulutusohjelmaan

45 a artiklan täytäntöönpanoa koskevista yleisistä säännöksistä 20.11.2007 tehdyn komission päätöksen C(2007)5694 perusteella 8.1.2008 annetussa hallinnollisessa tiedotteessa olevaa metodologiaa on muutettava niiltä osin, kuin se koskee toimielimissä hankitun kokemuksen arvottamista

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________