Language of document :

Žaloba podaná 6. novembra 2008 - Pleijte/Komisia

(vec F-91/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o vylúčení mena žalobkyne z predbežného zoznamu úradníkov vybraných v rámci osvedčovacieho obdobia 2007 a odpočítaní pracovného voľna z osobných dôvodov z obdobia 10 rokov zohľadňovaného v rámci zhodnotenia odpracovaných rokov na účely uvedeného osvedčovacieho konania

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 7. augusta 2008 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu o vylúčení mena žalobkyne z predbežného zoznamu úradníkov vybraných v rámci osvedčovacieho obdobia 2007,

včas doplniť meno žalobkyne na zoznam vybraných úradníkov, aby jej bolo umožnené zúčastniť sa programu školení podľa článku 6 všeobecných vykonávacích ustanovení,

zmeniť a doplniť metodológiu uvedenú v administratívnej informácii z 8. januára 2008 prijatej na základe rozhodnutia Komisie K(2007) 5694 z 20. novembra 2007 týkajúceho sa všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 45a služobného poriadku, pokiaľ ide o časť týkajúcu sa zhodnotenia praxe v rámci inštitúcií,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________