Language of document :

Talan väckt den 6 november 2008 - Pleijte mot kommissionen

(Mål F-91/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten P. Nelissen Grade)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte inkludera sökandens namn i det utkast till förteckning över tjänstemän som valts ut inom ramen för certifieringsförfarandet 2007 och att räkna bort den period under vilken hon var tjänstledig av personliga skäl från den period på 10 år som beaktades vid beräkningen av hennes tjänstetid i samband med nämnda certifieringsförfarande.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 7 augusti 2008 om avslag på sökandens klagomål,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte inkludera sökandens namn i det utkast till förteckning över tjänstemän som valts ut inom ramen för certifieringsförfarandet 2007,

lägga till sökandens namn i förteckningen över utvalda tjänstemän i vederbörlig tid för att hon ska kunna delta i det utbildningsprogram som avses i artikel 6 DGE,

ändra metodologin i det administrativa meddelandet av den 8 januari 2008, som antogs med stöd av kommissionens beslut K(2007) 5694 av den 20 november 2007 om de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 45a, såvitt avser delen angående värderingen av erfarenhet inom institutionerna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________