Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 4. november 2008 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-87/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - erstatningssøgsmål - Kommissionens lægetjenestes angivelige retsstridige adfærd - afvisning - tilsidesættelse af en rimelig frist for anlæg af erstatningssøgsmål)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avocat G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at efterkomme sagsøgerens anmodning om erstatning for det tab, han skulle have lidt på grund af Kommissionens lægetjenestes retsstridige adfærd ved behandlingen af tre lægeattester, som sagsøgeren fremlagde i sommeren 2001.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 247 af 20.10.2007, s. 45.