Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 4 november 2008 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-87/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep tot schadevergoeding - Beweerdelijk onrechtmatig gedrag van medische dienst van Commissie - Niet-ontvankelijkheid - Niet-inachtneming van redelijke termijn voor indiening van verzoek om schadevergoeding)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om hem een vergoeding toe te kennen voor de schade die hij zou hebben geleden door het onrechtmatig gedrag van de medische dienst van de Commissie bij de behandeling van drie medische attesten die verzoeker in de zomer van 2001 heeft overgelegd

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 247 van 20.10.2007, blz. 45.