Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 4. november 2008 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-41/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - social sikring - forsikring mod ulykker og erhvervssygdomme - invaliditet - pensionering som følge af invaliditet - begrundelse - annullation)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avocat L. Garofalo)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Dels annullation af Kommissionens afgørelse om at pensionere sagsøgeren som følge af invaliditet samt af en række akter, der er forbundet med denne afgørelse, dels tilkendelse af en erstatning

Konklusion

Den afgørelse, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber traf den 30. maj 2005 om at pensionere Luigi Marcuccio som følge af invaliditet, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale Luigi Marcuccio et beløb på 3 000 EUR.

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber afholder ud over sine egne sagsomkostninger to tredjedele af Luigi Marcuccios sagsomkostninger.

Luigi Marcuccio afholder en tredjedel af sine sagsomkostninger.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006, s. 54.