Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 4 november 2008 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-41/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten - Invaliditeit - Pensionering wegens invaliditeit - Motivering - Nietigverklaring)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: L. Garofalo, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker wegens invaliditeit te pensioneren alsmede van een reeks met dat besluit samenhangende handelingen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 mei 2005 om Marcuccio wegens invaliditeit te pensioneren, wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 3 000 EUR aan Marcuccio.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen draagt, naast haar eigen kosten, twee derde van de kosten van Marcuccio.

Marcuccio draagt een derde van zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 54.