Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 4 listopada 2008°r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-41/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Inwalidztwo - Przeniesienie na emeryturę z powodu inwalidztwa - Uzasadnienie - Stwierdzenie nieważności)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat L. Garofalo)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przeniesieniu skarżącego na emeryturę z powodu jego inwalidztwa oraz decyzji związanych ze wspomnianą decyzją a także wniosek o przyznanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 30 maja 2005°r. o przeniesieniu L. Marcuccio na emeryturę z powodu jego inwalidztwa.

Komisja Wspólnot Europejskich zapłaci L. Marcuccio kwotę 3000 EUR.

W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty postępowania oraz dwie trzecie kosztów poniesionych przez L. Marcuccio.

L. Marcuccio pokryje jedną trzecią poniesionych przez siebie kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 131 z dnia 03.06.2006°r., s 54.