Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 4. novembra 2008 - Marcuccio/Komisia

(vec F-41/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Úrazové poistenie a choroby z povolania - Invalidita - Odchod do dôchodku z dôvodu invalidity - Odôvodnenie - Zrušenie)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: L. Garofalo, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie o odchode do dôchodku z dôvodu invalidity, ako aj ostatných rozhodnutí nadväzujúcich na uvedené rozhodnutie a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 30. mája 2005 o odchode pána Luigi Marcuccio do dôchodku z dôvodu invalidity sa zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná zaplatiť pánovi Luigi Marcuccio sumu 3 000 eur.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša okrem svojich vlastných trov konania dve tretiny trov konania pána Luigi Marcuccio.

5.    Luigi Marcuccio znáša tretinu svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 54.