Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 ноември 2008 г. - Bosman/Съвет

(Дело F-145/07)1

Език на производството: френски

( Публична служба - Бивш договорно нает служител - Пенсия за осигурителен стаж - Надбавка за жилищни нужди - Член 109, параграф 3 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности)

Страни

Жалбоподател: Pierre Bosman (Lebbeke, Белгия) (представители: T. Bontinck и P. Gennari Curlo, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и I. Šulce)

Предмет и описание на спора

Отмяна на индивидуално решение от 28 февруари 2007 г., с което се отказва надбавката за жилищни нужди за целите на изчисляването на пенсията за осигурителен стаж въз основа на член 109, параграф 3 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Bosman понася всички съдебни разноски, а именно направените от него разноски, както и тези, направени от Съвета на Европейския съюз.

____________

1 - ОВ C 79, 29.3.2008 г., стр. 38.