Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 25. novembra spriedums - Bosman/Padome

(lieta F-145/07) 1

Civildienests - Bijušais līgumdarbinieks - Izdienas pensija - Apgādnieka pabalsts - PDNK 109. panta 3. punkts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pierre Bosman, Lebbeke (Beļģija) (pārstāvji - T. Bontinck un P. Gennari Curlo, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Bauer un I. Šulce)

Priekšmets

Lūgums atcelt 2007. gada 28. februāra individuālo lēmumu, ar kuru atsaka piešķirt apgādnieka pabalstu, aprēķinot tiesības uz izdienas pensiju saskaņā ar Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 109. panta 3. punktu.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Bosman sedz visus tiesāšanās izdevumus, proti, pats savus, kā arī Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 79, 29.03.2008., 38. lpp.