Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. novembra 2008 - Bosman/Rada

(vec F-145/07)1

(Verejná služba - Bývalý zmluvný zamestnanec - Starobný dôchodok - Príspevok na domácnosť - Článok 109 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a P. Gennari Curlo, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a I. Šulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie individuálneho rozhodnutia z 28. februára 2007, ktorým bol zamietnutý príspevok na domácnosť na účely výpočtu nároku na starobný dôchodok na základe článku 109 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Pán Bosman znáša všetky trovy konania, a to vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 79, 29.3.2008, s. 38.