Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008°r. - Schell przeciwko Komisji

(Sprawa F-83/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Punkty pierwszeństwa - Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Arno Schell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Tytułem żądania głównego stwierdzenie nieważności list urzędników awansowanych w ramach postępowań w sprawie awansu w latach 2004 i 2005, w zakresie, w jakim nie zawierają one nazwiska skarżącego, ewentualnie stwierdzenie nieważności dystrybucji punktów awansu przyznanych w ramach wskazanych powyżej postępowań w zakresie dotyczącym skarżącego

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 237 z 30. 9. 2006, s. 18