Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2008 - Schell/Komisia

(vec F-83/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Prednostné body - Všeobecné ustanovenia článku 45 služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Arno Schell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie zoznamov úradníkov povýšených za hodnotené obdobie 2004 a 2005 v rozsahu, v akom tieto zoznamy neuvádzajú meno žalobcu a subsidiárne pripísanie bodov povýšenia za uvedené hodnotené obdobie žalobcovi

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 18.