Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2008 - Reali / Commissie

(Zaak F-136/06)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Aanwerving - Indeling in rang - Beroepservaring - Diploma - Gelijkwaardigheid)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Enzo Reali (Florence, Italië) (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst - Nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 30 augustus 2006 houdende afwijzing van de klacht die verzoeker, een arbeidscontractant, heeft ingediend teneinde van de rang 14 te worden heringedeeld in de rang 16 van functiegroep IV, op grond van de waarde die bij de berekening van zijn beroepservaring aan zijn diploma van "Laurea in Scienze agrarie" moet worden toegekend

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 20 van 27.1.2007, blz. 38.