Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2008 - Reali/Komisia

(vec F-136/06)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Prijímanie - Zaradenie do platovej triedy - Odborná prax - Diplom - Rovnocennosť)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Enzo Reali (Florencia, Taliansko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 30. augusta 2006, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná žalobcom, zmluvným zamestnancom, ktorej cieľom bolo jeho preradenie z platovej triedy 14 do platovej triedy 16 v rámci funkčnej skupiny IV z dôvodu hodnoty, ktorú je potrebné priznať jeho diplomu "Laurea in Scienze agrarie" pri výpočte jeho odbornej praxe

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007, s. 38.