Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2008 г. - Buckingham и др./Комисия

(Дело F-116/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване, наричано "от втори кръг" - Процедура за повишаване за 2005 г. - Предоставяне на точки за предимство - Преходни разпоредби - Общи разпоредби за прилагането на член 45 от Правилника - Равно третиране- Допустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Anne Buckingham (Брюксел, Белгия) и др. (представител: N. Lhoest, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и Katarzyna Herrmann)

Предмет

Публична служба - Отмяна на Решение на Комисията от 23 ноември 2005 г., публикувано в Informations Administratives [Административни известия] № 85-2005 г., в частта, в която на жалбоподателите, длъжностни лица от степен A*12, не са предоставени никакви точки за предимство, като признание за извършената в интерес на институцията работа, в процедурата за повишаване за 2004 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 294, 2. 12. 2006 г., стp. 66.