Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2008 - Buckingham e.a. / Commissie

(Zaak F-116/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering langs zogenoemde tweede weg - Bevorderingsronde 2005 - Toekenning van gratificatiepunten - Overgangsbepalingen - Uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut - Gelijke behandeling - Ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Anne Buckingham (Brussel, België) e. a. (vertegenwoordiger: N. Lhoest, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en Katarzyna Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 23 november 2005, verschenen in Mededelingen van de administratie nr. 85 2005, voor zover daarbij aan verzoekers, ambtenaren van de rang A*12, geen enkel gratificatiepunt wordt toegekend ter erkenning van het werk dat zij in 2004 in het belang van de instelling hebben verricht

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 294 van 2.12.2006, blz. 66.