Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от 11 декември 2008 г. - Bouis и др./Комисия

(Дело F-113/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване, наричано "от втори кръг" - Процедура за повишаване за 2005 г. - Предоставяне на точки за предимство - Преходни разпоредби - Общи разпоредби за прилагането на член 45 от Правилника - Равно третиране - Допустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Didier Bouis (Overijse, Белгия) и др., (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: V. Joris и D. Martin)

Предмет

Публична служба - На първо място, отмяна на решението на Комисията жалбоподателите да не бъдат включени нито в списъка за заслуги, нито в списъка на повишените в степен A*13 в процедурата за повишаване за 2005 г.; на второ място, отмяна на решенията да им бъдат предоставени преходни точки за предимство, тъй като те са ограничени до една точка за една година старшинство в степен; на трето място, отмяна на решенията да не им се предоставят други точки за предимство.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 281, 18.11.2006 г., стр. 49.