Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2009 r. - Angulo Sanchez przeciwko Radzie

(Sprawa F-67/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicolas Angulo Sanchez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odrzucających wnioski o urlop specjalny złożone przez skarżącego z uwagi na ciężką chorobę, na jaką cierpią jego rodzice.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 8 października 2008 r. i z dnia 8 grudnia 2008 r. odrzucających wnioski skarżącego o skorzystanie z urlopu specjalnego z uwagi na bardzo poważną chorobę, na jaką cierpią jego rodzice;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________