Language of document :

Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2008 г. - SIAE/Комисия

(Дело T-433/08 R)

(Обезпечително производство - Решение на Комисията за преустановяване на съгласувана практика в областта на колективното управление на авторски права - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (Рим, Италия) (представители: M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo и S. Valentino, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: V. Di Bucci и F. Castillo de la Torre)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на член 4, параграф 2 от Решение C (2008) 3435 окончателен на Комисията от 16 юли 2008 година относно производство по член 81 ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/C2/38.698 - CISAC).

Диспозитив

1) Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2) Първоинстанционният съд не се произнася по съдебните разноски.

____________