Language of document :

Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 20. november 2008 - SIAE mod Kommissionen

(Sag T-433/08 R)

(Særlige rettergangsformer - kommissionsbeslutning, hvorved det påbydes, at en samordnet praksis vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder bringes til ophør - begæring om udsættelse af gennemførelse - ingen uopsættelighed)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (Rom, Italien) (ved avocats M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo og S. Valentino)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Di Bucci og F. Castillo de la Torre, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om udsættelse af gennemførelsen af artikel 4, stk. 2, i Kommissionens beslutning K(2008) 3435 endelig udg. af 16. juli 2008 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/C2/38.698 - CISAC).

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________