Language of document :

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2008 r. - SIAE przeciwko Komisji

(Sprawa T-433/08 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Decyzja Komisji nakazująca zaprzestanie praktyki uzgodnionej w dziedzinie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo i S. Valentino)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Di Bucci i F. Castillo de la Torre, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania art. 4 ust. 2 decyzji Komisji C (2008) 3435 (wersja ostateczna) z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 EOG (sprawa COMP/C2/38.698 - CISAC).

Sentencja postanowienia

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

____________

1 -