Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2008 r. - Notarnicola przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-85/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pietro Notarnicola (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: A. Gross, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej informującej skarżącego o rozwiązaniu z nim umowy o pracę oraz przywrócenie go na stanowisko, a także zasądzenie od pozwanej odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody i krzywdy

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 lipca 2008 r. i w związku z tym stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 5 marca 2008 r. informującej skarżącego o rozwiązaniu z nim umowy o pracę z dniem 15 kwietnia 2008 r.;

przywrócenie skarżącego na stanowisko jako członka personelu tymczasowego z prawem do wynagrodzenia ze skutkiem wstecznym od dnia 16 kwietnia 2008 do dnia wydania wyroku;

subsydiarnie - zasądzenie od pozwanej kwoty 60 500 euro tytułem naprawienia szkody i kwoty 5000 euro tytułem zadośćuczynienia za krzywdę

____________