Language of document :

Žaloba podaná 15. októbra 2008 - Notarnicola/Dvor audítorov

(vec F-85/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pietro Notarnicola (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: A. Gross, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovaného, ktorým informoval žalobcu o jeho prepustení, ako aj obnovenie funkcií žalobcu a subsidiárne zaviazať žalovaného na vyplatenie sumy ako náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy vzniknutej žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 16. júla 2008, a tým zrušenie rozhodnutia z 5. marca 2008, ktorým bol žalobca informovaný o jeho prepustení ku 15. aprílu 2008,

obnoviť žalobcovi jeho funkcie zmluvného pracovníka na základe zmluvy z 23. augusta 2007 spolu so spätným vyplatením mzdy od 16. apríla 2008 až po deň vyhlásenia rozsudku,

subsidiárne zaviazať žalovaného na náhradu 60 500 eur za majetkovú ujmu a 5 000 eur za nemajetkovú ujmu vzniknutú žalobcovi.

____________