Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izby drugiej) z dnia 11 września 2008 r. - Bui Van przeciwko Komisji

(Sprawa F-51/07)1

(Sprawy pracownicze - Urzędnicy - Zatrudnienie - Zaszeregowanie do kategorii i stopnia - Nieprawidłowe zaszeregowanie - Wycofanie niezgodnego z prawem aktu - Uzasadnione oczekiwania - Rozsądny termin - Prawo do obrony - Prawo do dobrej administracji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Phillipe Bui Van (Hettange-Grande, Francja) (przedstawiciele: S. Rodrigues i R. Albelice, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego Komisji z dnia 4 października 2006 r. w zakresie w jakim dokonuje ona zaszeregowania skarżącego do kategorii AST 3 podczas gdy był on początkowo zaszeregowany do kategorii AST 4 a z drugiej strony wniosek o przyznanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Komisja Wspólnot Europejskich zapłaci Phillipowi Bui Vanowi kwoty 1500 € tytułem odszkodowania.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Phillipe Bui Van pokrywa dwie trzecie swoich kosztów.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez Phillipa Bui Vana.

____________

1 - Dz.U. C 170 z dnia 21.7.2007, s 43.