Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 9. oktobra spriedums - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-49/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2005. gada paaugstināšana amatā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvis - F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier un G. Corstens)

Priekšmets

Pirmkārt, iecēlējinstitūcijas lēmuma 2005. gadā nepaaugstināt prasītāju A*11 pakāpē atcelšana un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt daļēji kā nepieņemamu un daļēji kā nepamatotu;

Nijs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 154, 01.07.2006, 26. lpp.