Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 9 października 2008 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-49/06)1

Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r.

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Rollinger, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze uchylenie decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania A 11 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r. i po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje częściowo odrzucona jako niedopuszczalna i częściowo oddalona jako bezzasadna.

B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 154 z 1.7.2006, s. 26