Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 9. októbra 2008 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-49/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2005)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu do platovej triedy A*11 v rámci povyšovania za rok 2005, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta ako sčasti neprípustná a sčasti ako nedôvodná.

2.    Pán Nijs je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 26.