Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 september 2008 - Tsarnavas / Commissie

(Zaak F-44/08)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 158 van 21.6.2008, blz. 28.