Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 września 2008 r. - Tsarnavas przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/08)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 28.