Language of document :

Žaloba podaná 19. januára 2009 - Menghi/ENISA

(vec F-2/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Achille Menghi (Cagliari, Taliansko) (v zastúpení: L. Defalque, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým nebola schválená pracovná zmluva žalobcu po období stáže, ako aj návrh na náhradu spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 3. októbra 2008, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu proti rozhodnutiu OUPZ zo 14. marca 2008 o neschválení jeho pracovnej zmluvy,

v dôsledku toho zrušiť rozhodnutie OUPZ zo 14. marca 2008 o neschválení pracovnej zmluvy žalobcu,

uložiť OUPZ povinnosť nahradiť žalobcovi majetkovú ujmu spôsobenú neschválením jeho pracovnej zmluvy o prijatí do zamestnania na obdobie troch rokov, majetkovú ujmu spôsobenú za vynaložené liečebné náklady a nemajetkovú ujmu z dôvodu psychického obťažovania,

uložiť Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií povinnosť nahradiť trovy konania.

____________