Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 януари 2009 г. - Klein/Комисия

(Дело F-32/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Пенсия за инвалидност - Смърт - Понятие за дете на издръжка - Член 2 от приложение VII към Правилника - Обезщетение при смърт - Субсидия при смърт - Пенсия за сирак)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marie-Claude Klein (Grasse, Франция) (представители: адв. S. Rodrigues и адв. C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: г-н D. Martin и г-жа K. Herrmann)

Предмет

Отмяна на решението на ОН от 4 май 2007 г. за отказ да се предостави на жалбоподателката субсидия при смърт, обезщетение при смърт и пенсия за сирак.

Диспозитив

    Отхвърля жалбата.

Г-жа Klein понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 116, 9.05.2008 г., стр. 36.