Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. januar 2009 - Klein mod Kommissionen

(Sag F-32/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - invalidepension - dødsfald - begrebet børn, over for hvem der består forsørgerpligt - artikel 2 i vedtægtens bilag VII - erstatning ved dødsfald - ydelse ved dødsfald - børnepension)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marie-Claude Klein (Grasse, Frankrig) (ved avocats S. Rodrigues og Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 4. maj 2007 om afslag på at tildele sagsøgeren ydelse ved dødsfald, erstatning ved dødsfald og børnepension.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Marie-Claude Klein betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 116 af 9.5.208, s. 36.