Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 stycznia 2009 r. - Klein przeciwko Komisji

(Sprawa F-32/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Renta inwalidzka - Śmierć - Pojęcie dziecka pozostającego na utrzymaniu - Artykuł 2 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego - Odprawa pośmiertna - Kwota płatna w przypadku śmierci - Renta sieroca)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie-Claude Klein (Grasse, Francja) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Error! Reference source not found.)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 4 maja 2007 r. odmawiającej przyznania skarżącej kwoty płatnej w przypadku śmierci, odprawy pośmiertnej oraz renty sierocej.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona

M-C. Klein zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 116 z 9.5.2008, s.36.