Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 27 ноември 2008 г. - Klug/EMEA

(Дело F-35/07)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Неподновяване на договор с определен срок - Неблагоприятен доклад за оценка - Психически тормоз)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Bettina Klug (Лондон, Обединено кралство) (представители: първоначално W. Grupp, avocat, впоследствие S. Zickgraf, avocat)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (EMEA) (представители: V. Salvatore, S. Vanlievendael, подпомагани от H.-G. Kamann и N. Rößler, avocats)

Предмет

Отмяна на решението на Европейска агенция по лекарствата, отхвърлящо жалбата на жалбоподателя за продължаване на трудовия му договор - Искане за нов доклад за оценка - Искане за обезщетение

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 140, 23.6.2007 г., стр. 45.