Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 27. novembri 2008. aasta otsus - Klug versus EMEA

(Kohtuasi F-35/07)1

(Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Ebasoodne hindamisaruanne - Vaimne ahistamine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Bettina Klug (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaat W. Grupp, hiljem advokaat S. Zickgraf)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (EMEA) (esindajad: V. Salvatore, S. Vanlievendael, keda abistasid advokaadid H.-G. Kamann ja N. Röβler)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Euroopa Ravimiameti otsus, millega jäeti rahuldamata töölepingu pikendamise peale esitatud hageja kaebus - Uue hindamisaruande koostamise taotlus - Kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 140, 23.6.2007, lk 45.