Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 27 listopada 2008 r. - Klug przeciwko EMEA

(Sprawa F-35/07)1

(Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony - Niekorzystne sprawozdanie z oceny- Nękanie psychiczne)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Bettina Klug (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: początkowo W. Grupp, adwokat, następnie S. Zickgraf, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMEA) (przedstawiciele: V. Salvatore, S. Vanlievendael, pełnomocnicy, wspierani przez H.-G. Kamanna i N. Rößlera, adwokatów)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji Leków oddalającej zażalenie skarżącej dotyczące przedłużenia umowy o pracę - Żądanie ponownego sporządzenia sprawozdania z oceny - Żądanie odszkodowania

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 140 z 23.6.2007, s. 45