Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 27. novembra 2008 - Klug/EMEA

(vec F-35/07)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Neobnovenie zmluvy na dobu určitú - Nepriaznivá hodnotiaca správa - Morálne obťažovanie)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bettina Klug (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: pôvodne W. Grupp, advokát, neskôr S. Zickgraf, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMEA) (v zastúpení: V. Salvatore, S. Vanlievendael, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci H.-G. Kamann a N. Rößler, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskej agentúry pre lieky, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne proti nepredĺženiu pracovnej zmluvy - Žiadosť o vypracovanie novej hodnotiacej správy - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 140, 23.6.2007, s. 45.