Language of document :

Жалба, подадена на 16 януари 2009 г. - Ridolfi/Комисия

(Дело F-3/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roberto Ridolfi (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на ОН, с което на жалбоподателя се отказва преквалифициране и запазване на увеличените надбавки за образование за неговите две по-големи деца.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН от 5 март 2008 г., с което на жалбоподателя се отказва преквалифициране и запазване на увеличените надбавки за образование за неговите две по-големи деца;

да се отмени всяко решение на Комисията, взето в изпълнение на горепосоченото решение на ОН от 5 март 2008 г., по-конкретно нотата на началника на отдел "Права и задължения на длъжностните лица и на договорно наетия персонал" в Дирекция Външна служба на ГД RELEX от 12 декември 2008 г. за възстановяване на сумата от 1 295, 38 EUR;

ако е необходимо да се отмени изричното решение на Комисията от 6 октомври 2008 г. за отхвърляне на жалбата, подадена на 5 юни 2008 г. от жалбоподателя по член 90, параграф 2;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________