Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 16. janvārī - Ridolfi/Komisija

(lieta F-3/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Ridolfi, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar ko prasītājam ir atteikts pārskatīt un atstāt spēkā pabalstu izglītībai par viņa diviem vecākajiem bērniem, kam pieskaitīti procenti, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 5. marta lēmumu, ar ko prasītājam ir atteikts pārskatīt un atstāt spēkā pabalstu izglītībai par viņa diviem vecākajiem bērniem, kam pieskaitīti procenti;

atcelt visus Komisijas lēmumus, kas ir pieņemti, izpildot iepriekš minēto iecēlējinstitūcijas 2008. gada 5. marta lēmumu, it īpaši ĢD RELEX Ārējo sakaru dienesta nodaļas "Ierēdņu un līgumdarbinieku tiesības un pienākumi" vadītāja 2008. gada 12. decembra lēmumu, ar kuru tiek uzdots atgūt summu EUR 1295,38 apmērā;

tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, atcelt Komisijas tiešo 2008. gada 6. oktobra lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību, ko tas 2008. gada 5. jūnijā ir iesniedzis atbilstoši [Civildienesta noteikumu] 90. panta 2. punktam;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________