Language of document :

Žaloba podaná 16. januára 2009 - Ridolfi/Komisia

(vec F-3/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Roberto Ridolfi (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým bol žalobcovi zamietnutý prospech z recyklácie a ponechanie si príspevkov na vzdelanie pre jeho dve staršie deti

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 5. marca 2008, ktorým bol žalobcovi zamietnutý prospech z recyklácie a ponechanie si príspevkov na vzdelanie pre jeho dve staršie deti,

zrušiť všetky rozhodnutia Komisie, ktorými rozhodla o výkone uvedeného rozhodnutia menovacieho orgánu z 5. marca 2008, najmä oznámenie vedúceho sekcie "Práva a povinnosti úradníkov a zmluvných zamestnancov" Riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy na GR RELEX z 12. decembra 2008 o vymáhaní sumy vo výške 1 295,38 eur,

ak je to potrebné, zrušiť výslovné rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2008, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobcom 5. júna 2008 podľa článku 90 ods. 2,

uložiť Komisii Európskych spoločenstiev povinnosť nahradiť trovy konania.

____________