Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. - Putterie-de-Beukelaer przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie decyzji w sprawie niedopuszczenia skarżącej do procedury akredytacji w 2007 r.

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 30 września 2008 r. odrzucającej zażalenie skarżącej w sprawie niedopuszczenia jej kandydatury do procedury akredytacji w 2007 r.;

uchylenie decyzji organu powołującego w sprawie niedopuszczalności kandydatury skarżącej do procedury akredytacji z 2007 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________