Language of document :

Žaloba podaná 9. januára 2009 - Putterie-de-Beukelaer/Komisia

(vec F-1/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepripustení žalobkyne do atestačného konania za rok 2007

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 30. septembra 2008, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne proti rozhodnutiu o neprípustnosti jej účasti na atestácii za rok 2007,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o neprípustnosti účasti žalobkyne na atestácii za rok 2007,

uložiť Komisii Európskych spoločenstiev povinnosť nahradiť trovy konania.

____________